TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP
PROTRADE CORPORATION

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
MẪU GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019
TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
ĐƠN ĐỀ CỬ VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐƠN ĐỀ CỬ VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
QUY CHẾ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐHĐCĐ 2020 (DỰ THẢO)
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS (DỰ THẢO)
MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020


Quay về trang chủ (click)Một số bài báo tham khảo

Đừng quên tuần mới có thêm gần 43 triệu cổ phiếu lên sàn
Sở Giao Dịch CK (HOSE): Kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng cty SX-XNK Bình Dương
baodauthau.vn: Phiên IPO Protrade thu về 524 tỷ, cao hơn 46% kỳ vọng
IPO Protrade: 274 nhà đầu đăng ký mua gấp 3 lần chào bán
'Cháy hàng' IPO Protrade Corp
Báo Người Đồng Hành: Thêm một “Tổng” từ Bình Dương IPO, giá khởi điểm 12.000 đồng/cp
Báo Dân Trí: "Shark" Vương và đại gia Mai Hữu Tín cùng nhảy vào Protrade Corp
Báo mới: IPO Protrade Corp: Chào bán 30 triệu cổ phần, giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần
Báo CafeF: Tổng công ty của tỉnh Bình Dương sở hữu nhiều sân golf và sữa dutch lady...
Tin đấu giá trong website công ty VietCapital